Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 15
เมื่อวานนี้: 12
สัปดาห์นี้: 38
เดือนนี้: 201
ปีนี้: 415
รวม: 415
Power By mPlus

LTA

ข้อมูลพื้นฐาน

- โครงสร้างเทศบาล

- ข้อมูลผู้บริหาร

- อำนาจหน้าที่

- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

- ข้อมูลการติดต่อ

- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์

การฏิสัมพันธ์ข้อมูล

- Q&A

- Social Network

การดำเนินงาน

- แผนดำเนินงานประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563

การปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (พ.ศ.2563)

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

-การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์

แผนป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคาวมโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน