Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 7
เมื่อวานนี้: 12
สัปดาห์นี้: 78
เดือนนี้: 278
ปีนี้: 867
รวม: 4970
Power By mPlus

ITA

ข้อมูลพื้นฐาน

—– 1. โครงสร้างเทศบาล

—– 2. ข้อมูลผู้บริหาร

—– 3. อำนาจหน้าที่

—– 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

—– 5. ข้อมูลการติดต่อ

—– 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

—– 7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การฏิสัมพันธ์ข้อมูล

—– 8. Q&A

—– 9. Social Network

การดำเนินงาน

—– 10.  แผนดำเนินงานประจำปี

—– 11.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

—– 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

—– 13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

—– 14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

—– 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

—– 16.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

—– 17.  E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

—– 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

—– 19.  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

—– 20.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

—– 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

—– 22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

—– 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

—– 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

—– 25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

—– 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

—– 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

—– 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

—– 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

—– 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

—– 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

—– 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

—– 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

—– 34. นโยบาลไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

—– 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

—– 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

—– 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

—– 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แผนป้องกันการทุจริต

—– 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

—– 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

—– 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคาวมโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

—– 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

—– 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน