Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 8
เมื่อวานนี้: 4
สัปดาห์นี้: 30
เดือนนี้: 30
ปีนี้: 30
รวม: 30
Power By mPlus

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

โดยการสร้างมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เพื่อให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส

โดยการประกาศเจตจำนงสร้างเทศบาลใสสะอาด ซื่อสัตย์สุจริต

โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส