Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 5
เมื่อวานนี้: 12
สัปดาห์นี้: 70
เดือนนี้: 127
ปีนี้: 127
รวม: 127
Power By mPlus

ITA 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

- โครงสร้างเทศบาล
- ข้อมูลผู้บริหาร
- อำนาจหน้าที่
- แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
- ข้อมูลการติดต่อ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

- Q&A
- Social Network

 

แผนการดำเนินงาน

- แผนดำเนินงานประจำปี
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
- E-Service

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน