Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 4
เมื่อวานนี้: 1
สัปดาห์นี้: 4
เดือนนี้: 111
ปีนี้: 1092
รวม: 1187
Power By mPlus
กองคลัง
กองคลัง  มีหัวหน้ากองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง  6)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงาน จ้างของกองคลัง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสาร ทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย  ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้

 งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 2. งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
 3. งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
 4. งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
 5. งานการรับเงิน  นำส่งเงิน  การโอนเงินงบประมาณ
 6. งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง  ฎีกาเงินนอกงบประมาณ  ฎีกาเงินสะสม
 7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานสถิติและการคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
 2. งานจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน  รายงานประจำเดือน  รายงานประจำปี  และรายงานอื่น ๆ
 3. งานจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ
 4. งานจัดทำระบบการควบคุมตรวจสอบภายใน
 5. งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
 6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานการจัดซื้อการจัดจ้าง
 2. งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทุกกอง
 3. งานการจัดทำทะเบียนคุมพัสด
 4. งานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
 5. งานการจำหน่ายพัสดุ  และจำหน่ายหนี้สูญ
 6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานสารบรรณ
 2. งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 3. งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
 4. งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองคลัง  รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 5. งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 6. งานการลาพักผ่อนประจำปี  และการลาอื่น ๆ
 7. งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลังเทศบาลตำบลซำสูง
 8. งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียนของกองคลัง
 9. งานด้านประชาสัมพันธ์  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 10. งานสวัสดิการต่าง ๆ
 11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย  และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และการจัดหารายได้อื่น ๆ  ของเทศบาล
 2. งานวางแผนการจัดเก็บรายได้  และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
 3. งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
 4. งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน  และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และรายได้อื่น
 5. งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
 6. งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
 7. งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5)
 8. งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น
 9. งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
 10. งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
 11. งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  และรายได้อื่น ๆ
 12. งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้ายในทะเบียน  เงินปันผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5)  ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
 13. งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
 14. งานเก็บรักษา  และการนำส่งเงินประจำวัน
 15. งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
 16. งานตรวจสอบและทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี  ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ  ภาษีในกำหนดของแต่ละปี
 17. งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
 18. งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี  กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
 19. งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่  (ไม่ยื่นแบบ ฯ  และไม่ชำระภาษี)  โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
 20. งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 21. งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อการเร่งรัดรายได้
 22. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานการประปา  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. งานการติดตั้ง  ขยายเขตประปาเทศบาล
 2. งานปรับปรุงระบบการจำหน่วยน้ำของประปาเทศบาล
 3. งานบำรุงรักษา  ซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล
 4. งานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาเทศบาล
 5. งานดูแลรักษาแหล่งน้ำดิบของประปาเทศบาล
 6. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย