Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 8
เมื่อวานนี้: 6
สัปดาห์นี้: 33
เดือนนี้: 131
ปีนี้: 771
รวม: 771
Power By mPlus
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

 


การบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

การส่งเสริมคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร

การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

การส่งเสริมกลุ่มและกองทุนทางเศรษฐกิจ

การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

การพัฒนาระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า

การส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ประชาชนและจัดสรรสวัสดิการสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสคนยากจนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง

เสริมสร้างความเข็มแข็งให้ครอบครัว

การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส่งเสริมหน่วยงานสถานศึกษาให้จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์

การส่งเสริมให้ประชาชนมีจริยธรรมให้การดำรงชีวิต โดยมีคุณธรรมนำความรู้
ก่อให้เกิดความผาสุก และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

การส่งเสริมสังคมที่เป็นธรรมและมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม


สนับสนุนให้ครอบครัว / หมู่บ้าน / ชุมชนและสถาบันการศึกษาทุกระดับมีการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน


การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อย

การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการผลักดัน
แผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุพันธกิจและเป้าประสงค์

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ