Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 4
เมื่อวานนี้: 1
สัปดาห์นี้: 4
เดือนนี้: 111
ปีนี้: 1092
รวม: 1187
Power By mPlus
กองสาธารณสุขฯ

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค   การสุขาภิบาลอื่นๆ   ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล  การวางแผน 
การสาธารณสุข การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับ  สาธารณสุข งานเฝ้าระวังโรค งานเผยแพร่ฝึกอบรม การให้สุขศึกษา การจัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม   การให้บริหารสาธารณสุข การควบคุม 
การฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานสุขาภิบาลทั่วไป 
– งานสุขาภิบาลโรงงาน 
– งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
– งานอาชีวอนามัย 
– งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
– งานส่งเสริม เผยแพร่กิจกรรมด้านการควบคุมมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
– งานควบคุมมลพิษ 
– งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
– งานติดตามตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
– งานธุรการประจำส่วนสาธารณสุข 
– งานจัดทำเอกสารประกอบฎีกาประจำส่วน 
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานอนามัยชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐาน 
– งานสุขศึกษา 
– งานควบคุมมาตรฐานอาหารน้ำ งานป้องกัน รักษา และบำบัดยาเสพติด 
– งานรักษาและพยาบาล 
– งานชันสูตรสาธารณสุข 
– งานเภสัชกรรม 
– งานทันตกรรม 
– งานสัตวแพทย์ 
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ 
– งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
– งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
– งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย 
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานเฝ้าระวังโรคระบาด 
– งานระบาดวิทยา 
– งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดยคน แมลง และสัตว์ 
– งานเกี่ยวกับการป้องกันรักษาโรคเอดส์ 
– งานจัดทำเสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

แผ่นพับแนวทางจัดการขยะแผ่นพับรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานขยะคู่มือมาตรฐานงานแม่บ้านล่าสุดแนวทางปฏิบัติงาน

มาตรฐานการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณสุข และสถานสาธารณะ

ผังอธิบาย การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

แผนผังลดขั้นตอน