Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 1
วันนี้: 11
เมื่อวานนี้: 20
สัปดาห์นี้: 58
เดือนนี้: 11
ปีนี้: 1800
รวม: 5903
Power By mPlus
โครงการอบรมเชิงวิชาการ ระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน

 

.
…..
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ได้จัด “โครงการอบรมเชิงวิชาการ ระบบยุติธรรมชุมชนและการให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเพื่อความสมานฉันท์ในชุมชน” เพื่อฝึกอบรมบทบาทของผู้นำชุมชนในการประนีประนอมและระงับข้อพิพาทในท้องถิ่นที่มีต่อชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนยุติธรรม
.
…..
โดยนายอดุลย์ จันทะสีลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนายบรรพต พงษ์โพธิ์ชัย ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโคก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ ในครั้งนี้
…..กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโคก สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี สถานศึกษาในเขตพื้นที่ ตัวแทน อสม. และคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านโคก
.
…..
ซึ่งมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
……- เรื่อง ระบบยุติธรรมชุมชน กฎหมายในชีวิตประจำวัน
……- เรื่อง สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการและเทคนิควิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
……- เรื่อง พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๑๕๔๔/พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘
…..โดยวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น

.