Stats

  สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์: 2
วันนี้: 19
เมื่อวานนี้: 12
สัปดาห์นี้: 42
เดือนนี้: 205
ปีนี้: 419
รวม: 419
Power By mPlus
กิจกรรมโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัด

 

เรื่อง กิจกรรมโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัด
……..วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดอำพาผล ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
โดยนายอดุลย์ จันทะสีลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก เป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวอินทุออน พินไธสง ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโคก กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ บุญบรรลุ รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านโคก และสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านโคก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ดังนี้
…….๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา
…….๒ เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในบริเวณวัด
…….๓ เพื่อให้เด็กและเยาวช มีความสมัครสมานสามัคคี และมีส่วนร่วมในสังคม
…….๔ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ บริเวณวัดให้สะอาด สวยงาม